बुडि नै कराउनी गरेर चिक्देको गाइच आज त. मज्जा आयो????????