අම්මො එ තන දෙක, ස්පා එකෙ ටෑමිල් කෙල්ලත් එක්ක Room එක කට සෙට් උනා Sri Lanka