من برای مشترکانم می رقصم در حالی که آنها برای من پول می فرستند