مامان دوستم جلوم جوراب می پوشه و میگه میخوام برم کس بدم / mom frieds