وقتی وارد خانه شدم و فقط من را برهنه دیدم، شوکه شدم. تقصیر من نبود????